Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (Polski)

Prezentacja Instytutu               

 

Pluridisciplinary Instytut badań naukowych (IRPALL), obejmujący dziedziny nauk humanistycznych : literaturę, sztukę i języki obce, został założony jako międzywydziałowy program wielokierunkowy (PPF) w 1998 i uznany jako federalna struktura akademicka w 2003 (EDF 4098) przy Uniwersytecie Jean Jaurès w Tuluzie. Instytut powstał dzięki staraniom naukowców należących do rozmaitych laboratoriów naukowych reprezentujących literaturę, języki i sztukę w celu utwierdzenia istniejących juz od lat synergii i interfejsów między tymi dyscyplinami. Ta nowa struktura została następnie usankcjonowana dzięki inicjatywie Rady Wydziału Nauki Uniwersytetu i jego wice-prezesa. W ten sposób wszystkie dyscypliny « transversalne » ALL [arts, littérature, langues], czyli sztuka, literatura i języki, są reprezentowane w strukturze IRPALL. Wśród nich należy wyszczególnić : sztuki wizualne, kino, cywilizacje, historię kultur (antropologię), historię ideologii, językoznawstwo, literaturę, muzykę, filozofię, retorykę, poezję i teatr.

Od 2003, kontrakty Instytutu IRPALL były regularnie wznawiane w latach 2007, 2011 i 2016. Rownoczesnie, Instytut inicjował, opracowywał i nadzorował liczne programy badawcze, zgodnie z wytyczonymi założeniami, pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Jean-Louis Breteau, François-Charles Gaudard i Michel Lehmann.

Instytut badań naukowych IRPALL odgrywa ważną rolę w badaniach interdyscyplinarnych na szeroką skalę ; biorą w nich udział nie tylko naukowcy i pedagodzy-naukowcy, ale do udziału są zaproszeni także studenci na poziomie dokoratu. Sprzyja to intensyfikacji współpracy między specjlistami badanych dziedzin : sztuki, literatury i języków. Ostatni kontrakt, który wzmocnił rolę domeny sztuki, potwierdza konieczność zachowania równowagi pomiędzy tymi trzema dyscyplinami nauk humanistycznych.

IRPALL, to dynamiczna i otwarta przestrzeń, która umożliwia współpracę na platformie interdyscyplinarnej naukowcom należącym do różnych laboratoriow naukowych, a których działalność badawcza nie odpowiada w pełni specyficznym programom tych ekip. Równocześnie czerpią one korzyści z produkcji naukowej tych naukowców, produkcji, która wykracza poza ich specyficzne programy i swoiste metody dociekań.

Proponowane programy naukowe IRPALL są systematycznie zatwierdzane przez Radę Instytutu i podporządkowane konkretnym tematykom badań ugruntowując w ten sposob jego spójność epistemologiczną i metodologiczną. Instytut jest również miejscem refleksji na temat praktyk i metod badań multi- i inter-dyscyplinarnych w dziedzinie « ALL », co zaowocowało powstaniem specjalnego seminarium, którego prace będą kontynuowane w ramach następnego kontraktu.

Działalność Instytutu IRPALL to : warsztaty, seminaria, sesje naukowe, sympozja naukowe, konferencje, opracowywanie metod i pomocy naukowych oraz publikacje naukowe. Federacyjna dynamika Instytutu oddziaływuje skutecznie na rozwój kontaktów międzyuniwersyteckich i współpracy partnerskiej w konkretnych i innowacyjnych programach, zarówno na poziomie struktur lokalnych jak i międzynarodowych (Niemcy, Anglia, Kanada, Hiszpania, Polska). Instytut współpracuje również z instytucjami kulturalnymi, na przykład z Teatrem Capitole ; jest to wyjątkowo trwały partenariat, albowiem w dziedzinie teatrów lirycznych, współpraca ta jest intensywna i wkracza w dziesiąty rok istnienia.

Działalność Instytutu IRPALL odpowiada więc w pełni dyrektywom uczelni macierzystej, to znaczy, że odgrywa on rolę strukturyzacyjną w badaniach naukowych i przyczynia się do federowania i waloryzowania prac naukowców w dziedzinie « ALL ».

Doświadczenie i dokonania na polu naukowym Instytutu IRPALL sprawiają, że projekt naukowy proponowany na lata 2021-2025, jest jak zawsze nowatorski, kreatywny, atrakcyjny i otwarty na kolejne partenariaty instytucjonalne.